Obchodní podmínky společnosti MTX spol. s r.o. platné pro internetový prodej elektronických dálničních známek

 IČ: 411 97 615, se sídlem: Dělnická 213/12, Praha 7, PSČ: 170 00 (dále jen jako „sídlo“), zapsané u rejstříkového soudu v Praze, oddíl C, vložka 4600

1. Rozsah a platnost

1.1.

Tyto obchodní podmínky (dále jen OP) se vztahují na smluvní vztahy vznikající mezi společností MTX spol. s r.o. (dále jen „Dodavatel“) a třetími subjekty (dále jen „Objednatel“) při výkonu podnikatelské činnosti Dodavatele, spočívající v registraci vozidla a úhradě poplatku za elektronické dálniční známky (dále jen „e-známka“) platné pro území Slovenska a Maďarska, popř. dalších zemí, a to na základě příkazní smlouvy dle § 2430-2444 zák. č. 89/2012 Sb. (dále jen jako „Smlouva“). Smlouvou se rozumí i závazná objednávka Objednatele potvrzená Dodavatelem.

1.2.

Nebude-li v jednotlivých bodech uzavřené Smlouvy stanoveno jinak, platí pro sjednané obchodní případy mezi Dodavatelem a Objednatelem níže uvedené obchodní podmínky. Odesláním internetové objednávky či úhradou faktury za objednané nebo již dodané dálniční kupony, resp. zasláním potvrzení objednávky ze strany Dodavatele, Objednatel i Dodavatel považují tyto OP za nedílnou součást uzavřené příkazní smlouvy a souhlasí s nimi.

2. Předmět plnění

2.1.

Dodavatel prohlašuje, že je oprávněn distribuovat a prodávat na území ČR i v zahraničí dálniční kupony prokazující zaplacení časového poplatku za užití zpoplatněné komunikace.

2.2.

Předmětem plnění (dále jen jako „Dodávka“) jsou dálniční kupony v listinné nebo elektronické formě; jejich druh a místo uplatnění jsou specifikovány ve Smlouvě uzavřené mezi Dodavatelem a Objednatelem, příp. v objednávce Objednatele potvrzené Dodavatelem

2.3.

Dodavatel se zavazuje při Dodávce využívat všech dostupných znalostí k tomu, aby Dodávka splnila sjednanou funkci v plném rozsahu.

2.4.

Dodavatel Objednávky může pověřit dodáním jinou osobu, jestliže ze Smlouvy nevyplývá něco jiného.

2.5.

Dodavatel se zavazuje provést Dodávku na své nebezpečí v době sjednané ve Smlouvě, jinak v době přiměřené s přihlédnutím k povaze objednávky. Objednatel se zavazuje dohodnutým způsobem spolupůsobit, Dodávku v souladu se Smlouvou převzít a zaplatit za něj sjednanou cenu.

2.6.

Dodavatel neodpovídá za škody vzniklé z chybně sdělených údajů popř. z jiných Objednatelem nesdělených údajů, které jsou pro řádnou realizaci Dodávky nezbytné.

2.7.

 Je-li Dodávka připravována na základě listinných podkladů poskytnutých Objednatelem, nenese Dodavatel odpovědnost za případnou odchylku Objednávky na základě takto poskytnutých podkladů od skutečných potřeb Objednatele.

2.8.

Dodavatel je vzhledem ke své odborné způsobilosti povinen upozornit Objednatele na nevhodné a neúplné informace týkající se předmětu Objednávky poskytnuté Objednatelem, jestliže mohl Dodavatel tuto nevhodnost zjistit při vynaložení odborné péče, a to ve lhůtě bez zbytečného odkladu od uzavření Smlouvy.

3. Cena a platební podmínky

3.1.

Cena Dodávky vychází z platného ceníku. Cena zahraniční e-známky je stanovena přepočtem do Kč v souladu s platným interním devizovým kurzem odpovídající měny a zahrnuje manipulační poplatek Dodavatele.

3.2.

Dodavatel má právo požadovat po Objednateli složení zálohy proti vystavené zálohové faktuře.

3.3.

 Záloha je splatná v ústně nebo písemně dohodnutém termínu na účet Dodavatele. V případě nedodržení sjednaných platebních podmínek si Dodavatel vyhrazuje právo posunout sjednaný termín předání, případně nepředat Dodávku nebo odebrat část Dodávky v rozsahu neuhrazené platby.

3.4.

Vystavení konečné faktury za realizovanou Dodávku je Dodavatel povinen provést do 7 dnů od realizace Dodávky, nesjednají-li si strany jinak.

3.5.

Úhrady za provedené plnění včetně zálohových plateb provede objednatel bezhotovostně převodem nebo vkladem hotovosti na účet Dodavatele. Úhrada ceny Dodávky je považována za provedenou připsáním příslušné částky na bankovní účet Dodavatele.

4. Předání Dodávky

4.1.

Dodavatel je povinen předat Objednateli Dodávku v rozsahu a kvalitě dohodnuté ve Smlouvě, a to v místě nebo způsobem dohodnutém Smlouvou, to však pouze v případě, že Objednatel nemá vůči Dodavateli žádné neuhrazené závazky po splatnosti, a to i z jiných smluvních vztahů.

4.2.

Objednatel se zavazuje umožnit Dodavateli řádné splnění závazku dle Smlouvy převzetím Dodávky v elektronické formě.

4.3.

V případě objednávky elektronických dálničních známek se za předanou Dodávku považuje odeslání potvrzení o registraci vozidla v systému provozovatele elektronických dálničních známek Dodavatelem na e-mail Objednatele zadaný v objednávce.

5. Přechod nebezpečí škody na předmětu Dodávky a vlastnického práva k věci

5.1.

Nebezpečí škody na Dodávce přechází na Objednatele v době, kdy převezme Dodávku od Dodavatele, nebo jestliže tak neučiní včas, v době, kdy mu Dodavatel umožní s Dodávkou nakládat a Objednatel poruší smlouvu tím, že Dodávku nepřevezme.

6. Záruční lhůta, reklamace, nároky z vad

6.1.

Není-li sjednáno jinak, musí být vady Dodávky reklamovány bez zbytečného odkladu po jejich zjištění.

6.2.

Záruka se nevztahuje na případy vzniklé zasláním chybných údajů Objednatelem či třetí osobou a na případy způsobené neodvratitelnými událostmi (vyšší mocí).

7. Sankce

7.1.

V případě, že Dodavatel nepředá Dodávku Objednateli ve smluveném termínu, má Objednatel právo odmítnout Dodávku a požadovat po Dodavateli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z hodnoty nerealizované Objednávky za každý i započatý den prodlení. Dodavatel není povinen smluvní pokutu zaplatit, pokud nezrealizování Objednávky ve smluvené době nezavinil.

7.2.

V případě prodlení Objednatele s úhradou Dodavatelem vystavovaných faktur je Objednatel povinen uhradit Dodavateli smluvní pokutu ve výši 0,1 % z dlužné částky za každý i započatý den prodlení.

8. Odstoupení od smlouvy

8.1.

 Objednatel je oprávněn odstoupit od Smlouvy či její části v případě podstatného porušení povinnosti Dodavatele vyplývající ze Smlouvy. Za podstatné porušení povinnosti Dodavatele se považuje zejména jeho prodlení s předáním Dodávky o více než 1 pracovní den po připsání platby na účet Dodavatele, aniž by tato skutečnost nastala v důsledku prodlení Objednatele či vyšší moci, a Dodavatel nedodá Objednateli plnění ani v přiměřené lhůtě k tomu mu poskytnuté Objednatelem.

8.2.

Dodavatel je oprávněn odstoupit od smlouvy v následujících případech:

Objednatel je v prodlení s úhradou svých závazků vůči Dodavateli,

Objednatel je v prodlení s převzetím plnění od Dodavatele po dobu delší než 3 dny.

8.3.

Odstoupení od Smlouvy musí být provedeno písemně. Odstoupení od Smlouvy se nedotýká povinnosti Objednatele nahradit Dodavateli vzniklou škodu i smluvní pokutu dle čl. 7 OP.

8.4.

Po ukončení smlouvy jsou smluvní strany povinny provést vypořádání svých závazků ve lhůtě 30 dnů od odstoupení od smlouvy.

9. Vyšší moc

9.1.

Je-li prodlení s plněním Dodavatele či Objednatele způsobeno vlivy vylučujícími odpovědnost (např. dílčí nebo celkový kolaps elektronické komunikační sítě, dále přírodní kalamitou jakou jsou záplavy, požáry, zemětřesení, sesuvy půdy apod., popřípadě politickou událostí jako je stávka, převrat, teroristický útok, válka apod.), a je-li toto prodlení zcela způsobeno vlivy vylučujícími odpovědnost (dále jen Vyšší moc), není strana, která smlouvu pro Vyšší moc porušila po dobu trvání Vyšší moci v prodlení s plněním svého závazku.

9.2.

V případě zásahu Vyšší moci je strana, která se z tohoto důvodu ocitne v prodlení, povinna informovat druhou stranu o existenci zásahu Vyšší moci, a to bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 3 dnů od okamžiku, kdy se o existenci tohoto zásahu dozví. Nesplní-li tuto povinnost, pohlíží se na ni, jako by nebyla zásahem Vyšší moci stižena.

9.3.

Bude-li existence zásahu Vyšší moci oznámena způsobem dle předcházejícího odstavce, prodlužuje se postižené straně lhůta pro plnění o dobu, po kterou trval zásah Vyšší moci.

9.4.

Nepomine-li zásah Vyšší moc po dobu delší než 30 dnů, může kterákoli ze stran bez sankcí od smlouvy odstoupit.

10. Ostatní ujednání

10.1.

V zájmu zlepšení kvality služeb poskytovaných společností MTX spol. s r.o., v návaznosti na vývoj právního prostředí a s ohledem na obchodní politiku společnosti MTX spol. s r.o., je společnost MTX spol. s r.o. oprávněna provést změny nebo úpravy těchto OP. Společnost MTX spol. s r.o. na tuto změnu upozorní smluvní partnery v rámci webové prezentace www.mtx.cz vždy v časovém předstihu. Společnost MTX

spol. s r.o. je povinna vždy na webové adrese www.mtx.cz oznámit datum nabytí účinnosti změněných nebo upravených OP. Pokud smluvní partner nejpozději do 10 dnů přede dnem účinnosti změny nebo úpravy OP písemně nesdělí společnosti MTX spol. s r.o., svůj nesouhlas se zněním změněných nebo upravených OP, považuje se taková změna za druhou smluvní stranou odsouhlasenou a je vůči druhé smluvní straně účinná dnem účinnosti změny OP.

10.2.

 V případě, že kterékoli ustanovení těchto OP nebo kterékoli ustanovení Smluv, jejichž součástí tyto OP jsou, bude shledáno neplatným nebo nevymahatelným, neovlivní to platnost nebo vymahatelnost zbývajících ustanovení OP ve Smlouvách, jejichž součástí tyto OP jsou.

10.3.

 Není-li v konkrétní Smlouvě stanoveno jinak, považuje se v případě nedoručení písemnosti či odmítnutí přijetí písemnosti písemnost za doručenou 3. dnem od odeslání, a to při doručování prostřednictvím držitele poštovní licence, kurýra i osobně. Při doručování elektronickou poštou se písemnost považuje za doručenou jejím odesláním na e-mailovou adresu. Písemnosti se zasílají na adresy uvedené v konkrétních smlouvách, případně na jiné adresy sdělené druhé smluvní straně.

10.4.

 Strany se dle z. č. 216/1994 Sb. dohodly, že veškeré jejich spory vzniklé ze smluv, které se řídí těmito OP, či jsou v souvislosti s nimi budou rozhodovány v rozhodčím řízení („RŘ“) s konečnou platností u Rozhodčího soudu při HK ČR a AK ČR podle jejího Řádu a Pravidel rozhodcem Mgr. Milanem Polákem, zapsaným v seznamu rozhodců Rozhodčího soudu při HK ČR a AK ČR. Pokud stranami dohodnutý rozhodce rozhodovat odmítne nebo nebude schopen rozhodovat, bude rozhodovat jediný rozhodce jmenovaný předsedou Rozhodčího soudu při HK ČR a AK ČR.

10.5.

Tyto OP nabývají platnosti a účinnosti dnem 7.3.2016