Obchodní podmínky / Nájemní smlouva pro zapůjčení elektronických mýtných jednotek

uzavřené podle ustanovení § 2201 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, (dále jen „občanský zákoník“).

1. Smluvní strany

Pronajímatel:

Název: MTX spol. s r.o.

Sídlo: Dělnická 213/12, 170 00 Praha 7

IČ: 411 97 615

Údaje o zápisu v obchod. rejstříku: Společnost zapsána u Měst. soudu Praha, oddíl C/4600

Číslo účtu: 1003941-011/0100

Zastoupená:

Jméno a příjmení: Ing. Petrem Čihákem

Funkce: obchodní ředitel

Nájemce:

Údaje o nájemci jsou uvedeny v potvrzení objednávky

2. Předmět smlouvy, rozsah a platnost

2.1.

Tyto obchodní podmínky (dále jen OP) se vztahují na smluvní vztahy vznikající mezi společností MTX spol. s r.o. (dále jen jako „Pronajímatel“) a třetími subjekty (dále jen „Nájemce“) při výkonu podnikatelské činnosti Pronajímatele.

2.2.

Pronajímatel přenechává nájemci elektronické zařízení (dále jen jednotka) pro elektronickou úhradu mýtného na území státu, který je uveden ve výpůjční smlouvě (dále jen země použití) a Nájemce se zavazuje vrátit jednotku po uplynutí dohodnuté doby nájmu (dále též zapůjčení) v původním stavu s výjimkou vyčerpaného kreditu nebo jeho části. Pronájem je podmíněn úhradou zálohy ve výši požadované Pronajímatelem a způsobem, který je uveden v potvrzení objednávky.

2.3.

Součástí zapůjčení jednotky je zprostředkování registrace vozidla a možnosti čerpat finanční limit (dále jen kredit) na úhradu mýtného za průjezd placenými úseky dálnic, tunelů, mostů nebo za použití trajektů.

2.4.

 Pronajímatel zapůjčí jednotku na základě objednávky nájemce a jejího potvrzení, zaslaného elektronickou cestou na adresu Nájemce. Nájemce je povinen uvést v objednávce úplné a pravdivé údaje. Za škody způsobené nesprávným, nepravdivým nebo neúplným vyplněním objednávky nese odpovědnost Nájemce. Zasláním objednávky stvrzuje nájemce souhlas s těmito obchodními podmínkami/nájemní smlouvou.

2.5.

Přijetí nebo odmítnutí objednávky Pronajímatelem bude provedeno nejpozději následující pracovní den po doručení

objednávky Pronajímateli.

3. Převzetí, použití a vrácení mýtné jednotky

3.1.

Převzetí/vrácení jednotky Nájemcem bude provedeno v termínu, místě a způsobem uvedeným v potvrzení objednávky. O převzetí i vrácení jednotky nájemcem bude sepsán předávací protokol ve dvojím vyhotovení, ve kterém bude mimo jiné uvedeno číslo jednotky a stav předplaceného kreditu. Jedno vyhotovení obdrží Pronajímatel, druhé vyhotovení Nájemce. Při osobním převzetí jednotky na odběrním místě (pouze v pracovních dnech) potvrdí Nájemce převzetí jednotky osobním podpisem s uvedením dne a času převzetí.

3.2.

Bude-li Nájemci na jeho žádost zaslána jednotka spediční službou nebo poštou jako cenné psaní, bude součástí zásilky jedno vyhotovení předávacího protokolu. Pokud Nájemce nezvolí úhradu zálohy při převzetí zásilky (tj. dobírkou), bude zásilka odeslána nejdříve následující pracovní den po připsání zálohy na účet Pronajímatele. Jestliže úhrada proběhne více než tři pracovnídny před dohodnutým termínem vypůjčení jednotky, bude jednotka odeslána tak, aby ji nájemce obdržel nejpozději poslední den před požadovaným termínem počátku nájmu.