Všeobecné obchodní podmínky společnosti MTX spol. s r.o.

1. Rozsah a platnost

1.1.

Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen VOP) se vztahují na smluvní vztahy vznikající mezi společností MTX spol. s r.o. (dále jen jako „Zhotovitel“) a třetími subjekty (dále jen „Objednatel“) při výkonu podnikatelské činnosti Zhotovitele, a to na základě smlouvy o dílo, v níž došlo k odkazu na tyto VOP (dále jen jako „Smlouva“). Smlouvou se rozumí i závazná objednávka Objednatele potvrzená Zhotovitelem či zakázkový list Zhotovitele potvrzený Objednatelem.

1.2.

Nebude-li v jednotlivých bodech uzavřené Smlouvy stanoveno jinak, platí pro sjednané obchodní případy mezi Zhotovitelem a Objednatelem níže uvedené obchodní podmínky. Podpisem Smlouvy odkazující na VOP je Zhotovitel i Objednatel považují za nedílnou součást podepisované Smlouvy a souhlasí s nimi.

2. Předmět plnění

2.1.

Předmět plnění (dále jen jako „Dílo“) je specifikován ve Smlouvě uzavřené mezi Zhotovitelem a Objednatelem, příp. v závazné objednávce Objednatele potvrzené Zhotovitelem či zakázkovém listu Zhotovitele potvrzeném Objednatelem.

2.2.

Zhotovitel se zavazuje při zhotovení popř. montáži Díla využívat všech dostupných znalostí k tomu, aby zhotovené Dílo plnilo sjednanou funkci v plném rozsahu. Při provádění Díla postupuje Zhotovitel samostatně a není po odborné stránce při způsobu provádění Díla vázán pokyny Objednatele; vychází jen z výrobních či technologických postupů a konstrukčních řešení, která jsou u něj obvyklá v době provádění Díla pro Objednatele.

2.3.

Zhotovitel Díla může pověřit jeho provedením jinou osobu, jestliže ze Smlouvy nebo z povahy Díla nevyplývá něco jiného. Při provádění Díla jinou osobou má zhotovitel stejnou odpovědnost, jako by Dílo prováděl sám.

2.4.

Zhotovitel se zavazuje provést Dílo na svůj náklad a na své nebezpečí v době sjednané ve Smlouvě, jinak v době přiměřené s přihlédnutím k povaze Díla. Objednatel se zavazuje dohodnutým způsobem spolupůsobit, zhotovené Dílo v souladu se Smlouvou převzít a zaplatit za něj sjednanou cenu.

2.5.

Věci, které má Objednatel podle Smlouvy opatřit k provedení Díla, je povinen předat Zhotoviteli v době určené ve Smlouvě, jinak bez zbytečného odkladu po uzavření Smlouvy. Neopatří-li Objednatel věci včas, může mu Zhotovitel poskytnout přiměřenou lhůtu a po jejím marném uplynutí může Zhotovitel sám po předchozím upozornění opatřit věci na účet Objednatele. Objednatel je povinen uhradit jejich cenu a účelné náklady spojené s jejich obstaráním bez zbytečného odkladu poté, kdy jej o to Zhotovitel požádá.

2.6.

 V případě, že Objednatel včas neopatří věci dle odst. 2.4. VOP, vyhrazuje si Zhotovitel právo stanovit nový termín realizace Díla, čímž se nedostává do prodlení s prováděním Díla.

2.7.

Zhotovitel neodpovídá za škody vzniklé z chybně sdělených údajů popř. z jiných Objednatelem nesdělených údajů, které jsou pro řádné zhotovení Díla nezbytné.

2.8.

Je-li Dílo zhotovováno na základě listinných podkladů či výkresů poskytnutých Objednatelem, nenese Zhotovitel odpovědnost za případnou odchylku Díla zhotoveného na základě takto poskytnutých podkladů od skutečných potřeb Objednatele.

2.9.

Zhotovitel je vzhledem ke své odborné způsobilosti povinen upozornit Objednatele na nevhodné a neúplné informace týkající se předmětu Díla poskytnuté Objednatelem, jestliže mohl Zhotovitel tuto nevhodnost zjistit při vynaložení odborné péče, a to ve lhůtě bez zbytečného odkladu od uzavření Smlouvy.

3. Cena a platební podmínky

3.1.

Cena Díla je určena dohodou stran ve Smlouvě a jako taková bude navýšena o příslušnou DPH.

3.2.

Zhotovitel má právo požadovat po Objednateli složení zálohy sjednané Smlouvou.

3.3.

Záloha je splatná do 10 dnů po podpisu Smlouvy na účet Zhotovitele; na zbylou částku bude vystavena konečná faktura po předání a převzetí Díla. V případě nedodržení sjednaných platebních podmínek si Zhotovitel vyhrazuje právo nepředání, případně odebrání části zhotoveného Díla v rozsahu neuhrazené platby.

3.4.

Splatnost konečné faktury vystavené za realizované Dílo je 14 dnů ode dne jejího vystavení, nesjednají-li si strany jinak.

3.5.

Úhrady za provedené plnění včetně zálohových plateb provede objednatel na účet Zhotovitele nebo v hotovosti. V případě bezhotovostního způsobu úhrady ceny Díla je úhrada považována za provedenou připsáním příslušné částky na bankovní účet Zhotovitele.

3.6.

V případě změny sazby DPH má Zhotovitel právo změnit celkovou cenu v souladu se zákonnou úpravou.

4. Předání Díla

4.1.

Zhotovitel je povinen předat Objednateli Dílo zhotovené v rozsahu a kvalitě dohodnuté ve Smlouvě, a to v místě dohodnutém Smlouvou, jinak v sídle Zhotovitele, to však pouze v případě, že Objednatel nemá vůči Zhotoviteli žádné neuhrazené závazky po splatnosti, a to i z jiných smluvních vztahů.

4.2.

Objednatel se zavazuje umožnit Zhotoviteli řádné splnění závazku dle Smlouvy, resp. osobně popř. prostřednictvím zmocněné osoby převzít Dílo, a to po předchozí výzvě Zhotovitele uskutečněné nejméně 24 hodin předem.

4.3.

Dílo se předává na základě oběma smluvními stranami potvrzené faktury vystavené jako podklad pro zaplacení ceny Díla, popř. předávacího protokolu. Plnění předává Zhotovitel nebo jím pověřená osoba. Veškeré případně zjištěné nedostatky a připomínky obou smluvních stran musí být uvedeny na potvrzované listině spolu se způsobem a termínem jejich odstranění. Dílo se považuje za předané potvrzením převzetí Objednatelem. Stejně tak se Dílo považuje za předané v případě, kdy se Objednatel v dohodnutém termínu a čase k převzetí Díla nedostaví, případně pokud Dílo odmítá převzít z důvodu jeho nepodstatných vad. Za nepodstatné vady jsou pro účely Smlouvy a těchto VOP považovány takové vady, které nemají vliv na řádné využití zhotoveného Díla.

5. Přechod nebezpečí škody na Díle a vlastnického právo k věci

5.1.

Nebezpečí škody na zhotovovaném Díle přechází na Objednatele v době, kdy převezme Dílo od Zhotovitele, nebo jestliže tak neučiní včas, v době, kdy mu Zhotovitel umožní s Dílem nakládat a Objednatel poruší smlouvu tím, že Dílo nepřevezme. Objednatel nese po celou dobu realizace Díla nebezpečí škody na věci, jež je předmětem údržby, opravy nebo úpravy.

5.2.

 Vlastnické právo na věci, jež je předmětem údržby, opravy nebo úpravy, nepřechází na Zhotovitele po dobu realizace Díla.

6. Záruční lhůta, reklamace, nároky z vad

6.1.

Není-li sjednáno jinak, musí být vady Díla reklamovány bez zbytečného odkladu po jejich zjištění, nejpozději však do konce záruční doby, jež je dohodou smluvních stran sjednaná v délce 24 měsíců ode dne převzetí Díla. Reklamace může být Objednatelem uplatňovaná v záruční lhůtě podle předchozí věty jen v případě úplného uhrazení ceny Díla Objednatelem.

6.2.

Záruka se nevztahuje na případy následného poškození Díla způsobeného neodborně provedenou montáží Objednatelem či třetí osobou a na případy způsobené neodvratitelnými událostmi (vyšší mocí).

7. Sankce

7.1.

V případě, že Zhotovitel nepředá zhotovené Dílo Objednateli ve smluveném termínu, má Objednatel právo požadovat po Zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z hodnoty nerealizované části Díla za každý i započatý den prodlení. Zhotovitel není povinen smluvní pokutu zaplatit, pokud nedokončení Díla ve smluvené době nezavinil.

7.2.

V případě prodlení Objednatele s úhradou Zhotovitelem vystavovaných faktur je Objednatel povinen uhradit Zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,1 % z dlužné částky za každý i započatý den prodlení.

8. Odstoupení od smlouvy

8.1.

Objednatel je oprávněn odstoupit od Smlouvy či její části v případě podstatného porušení povinnosti Zhotovitele vyplývající ze Smlouvy. Za podstatné porušení povinnosti Zhotovitele se považuje zejména jeho prodlení s dokončením a předáním Díla o více než 30 pracovních dní po sjednaném termínu, aniž by tato skutečnost nastala v důsledku prodlení Objednatele či vyšší moci, a Zhotovitel nedodá Objednateli plnění ani v přiměřené lhůtě k tomu mu poskytnuté Objednatelem.

8.2.

Zhotovitel je oprávněn odstoupit od smlouvy v následujících případech:

Objednatel je v prodlení s úhradou svých závazků vůči Zhotoviteli,

– je zahájeno insolvenční řízení vůči Objednateli,

– je zahájeno exekuční řízení vůči Objednateli,

Objednatel je v prodlení s převzetím plnění od Zhotovitele po dobu delší než 15 dnů.

8.3.

Odstoupení od Smlouvy musí být provedeno písemně a doručeno druhé smluvní straně, přičemž účinky odstoupení nastávají 5 dnů po dni jeho doručení druhé smluvní straně. Odstoupení od Smlouvy se nedotýká povinnosti Objednatele nahradit Zhotoviteli vzniklou škodu i smluvní pokutu dle čl. 7. VOP.

8.4.

Po ukončení smlouvy jsou smluvní strany povinny provést vypořádání svých závazků ve lhůtě 30 dnů od odstoupení od smlouvy.

9. Vyšší moc

9.1.

 Je-li prodlení s plněním Zhotovitele či Objednatele způsobeno vlivy vylučujícími odpovědnost (typicky přírodní kalamitou jakou jsou záplavy, požáry, zemětřesení, sesuvy půdy apod., popřípadě politickou událostí jako je stávka, převrat, teroristický útok, válka apod.), a je-li toto prodlení zcela způsobeno vlivy vylučujícími odpovědnost (dále jen Vyšší moc), není strana, která smlouvu pro Vyšší moc porušila po dobu trvání Vyšší moci v prodlení s plněním svého závazku.

9.2.

V případě zásahu Vyšší moci je strana, která se z tohoto důvodu ocitne v prodlení, povinna informovat druhou stranu o existenci zásahu Vyšší moci, a to bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 3 dnů od okamžiku, kdy se o existenci tohoto zásahu dozví. Nesplní-li tuto povinnost, pohlíží se na ni, jako by nebyla zásahem Vyšší moci stižena.

9.3.

Bude-li existence zásahu Vyšší moci oznámena způsobem dle předcházejícího odstavce, prodlužuje se postižené straně lhůta pro plnění o dobu, po kterou trval zásah Vyšší moci.

9.4.

Nepomine-li zásah Vyšší moc po dobu delší než 30 dnů, může kterákoli ze stran bez sankcí od smlouvy odstoupit.

10. Ostatní ujednání

10.1.

 V zájmu zlepšení kvality služeb poskytovaných společností MTX spol. s r.o., v návaznosti na vývoj právního prostředí a s ohledem na obchodní politiku společnosti MTX spol. s r.o., je společnost MTX spol. s r.o. oprávněna provést změny nebo úpravy těchto VOP. Společnost MTX spol. s r.o. na tuto změnu upozorní smluvní partnery v rámci webové prezentace www.mtx.cz vždy v časovém předstihu. Společnost MTX spol. s r.o. je povinna vždy na webové adrese www.mtx.cz oznámit datum nabytí účinnosti změněných nebo upravených VOP. Pokud smluvní partner nejpozději do 10 dnů přede dnem účinnosti změny nebo úpravy VOP písemně nesdělí společnosti MTX spol. s r.o., svůj nesouhlas se zněním změněných nebo upravených VOP, považuje se taková změna za druhou smluvní stranou odsouhlasenou a je vůči druhé smluvní straně účinná dnem účinnosti změny VOP.

10.2.

V případě, že kterékoli ustanovení těchto VOP nebo kterékoli ustanovení Smluv, jejichž součástí tyto VOP jsou, bude shledáno neplatným nebo nevymahatelným, neovlivní to platnost nebo vymahatelnost zbývajících ustanovení VOP ve Smlouvách, jejichž součástí tyto VOP jsou.

10.3.

 Není-li v konkrétní Smlouvě stanoveno jinak, považuje se v případě nedoručení písemnosti či odmítnutí přijetí písemnosti písemnost za doručenou 3. dnem od odeslání, a to při doručování prostřednictvím držitele poštovní licence, kurýra i osobně. Při doručování elektronickou poštou se písemnost považuje za doručenou jejím odesláním na e-mailovou adresu. Písemnosti se zasílají na adresy uvedené v konkrétních smlouvách, případně na jiné adresy sdělené druhé smluvní straně.

10.4.

Strany se dle z. č. 216/1994 Sb. dohodly, že veškeré jejich spory vzniklé ze smluv, které se řídí těmito VOP, či v souvislosti s nimi budou rozhodovány v rozhodčím řízení („RŘ“) před jediným rozhodcem ad hoc. Výslovně pověřují předsedu představenstva Unie pro rozhodčí a mediační řízení ČR, a.s., IČ: 27166147 („Unie“) jakožto fyzickou osobu, aby svým jménem a dle svého uvážení vybral pro RŘ rozhodce, a opravňují ho, aby k výběru rozhodce zmocnil další osobu. K rukám předsedy představenstva Unie se na adresu Cejl 91, 602 00 Brno podává žaloba a tato adresa je i doručovací adresou rozhodce a místem, kde bude RŘ probíhat. Strany tímto výslovně pověřují rozhodce, aby určil cenu RŘ, a dohodly se, že RŘ bude provedeno za cenu, která je případným vybraným rozhodcem zveřejněna na www.urmr.cz ke dni podání žaloby. U sporů s mezinárodním prvkem se cena RŘ zvyšuje o polovinu, v RŘ s více než dvěma účastníky se zvyšuje za třetího a každého dalšího účastníka o pětinu.

Dle výše uvedeného je zpoplatněn i nárok uplatněný jako vzájemný návrh nebo námitka započtení v celé jejich výši. Zastavením řízení nezaniká nárok rozhodce na úhradu ceny RŘ, zaplacená cena RŘ se nevrací. Strany pověřují rozhodce, aby RŘ vedl v češtině, písemně bez ústního jednání, rozhodl dle zásad spravedlnosti, rozhodnutí vydal bez odůvodnění, a souhlasí, že může pověřit k administrativní a ekonomické činnosti v rámci RŘ třetí osoby, a v tomto rozsahu ho zprošťují mlčenlivosti. Strany dohodly, že o případném vyloučení rozhodce rozhodne předseda dozorčí rady Unie, cena RŘ je nákladem řízení a že v RŘ se přiměřeně použijí ustanovení OSŘ o postupu při doručování; uložení u soudu nahrazuje uložení u rozhodce a vyvěšení na úřední desce soudu nahrazuje zveřejnění na www.urmr.cz.

10.5.

Tyto VOP nabývají platnosti a účinnosti dnem 1.2.2012