Obchodní podmínky pro prodej dálničních kuponů

Obchodní podmínky společnosti MTX spol. s r.o. platné pro internetový prodej dálničních kuponů

IČ: 411 97 615, se sídlem: Dělnická 213/12, Praha 7, PSČ: 170 00 (dále jen jako „sídlo“), zapsané u rejstříkového

soudu v Praze, oddíl C, vložka 4600

1. Rozsah a platnost

1.1.

Tyto obchodní podmínky (dále jen OP) se vztahují na smluvní vztahy vznikající mezi společností MTX spol. s r.o. (dále jen jako „Dodavatel“) a třetími subjekty (dále jen „Objednatel“) při výkonu podnikatelské činnosti Dodavatele, spočívající v dodání dálničních kuponů platných pro území České republiky nebo cizích zemí a to na základě kupní smlouvy (dále jen jako „Smlouva“). Smlouvou se rozumí i závazná objednávka Objednatele potvrzená Dodavatelem.

1.2.

Nebude-li v jednotlivých bodech uzavřené Smlouvy stanoveno jinak, platí pro sjednané obchodní případy mezi Dodavatelem a Objednatelem níže uvedené obchodní podmínky. Odesláním internetové objednávky či úhradou faktury za dodané dálniční kupony, je Dodavatel i Objednatel považují tyto OP za nedílnou součást uzavřené Smlouvy a souhlasí s nimi.

2. Předmět plnění

2.1.

Dodavatel prohlašuje, že je oprávněn distribuovat a prodávat na území ČR i v zahraničí dálniční kupony prokazující zaplacení časového poplatku za užití zpoplatněné komunikace.

2.2.

Předmětem plnění (dále jen jako „Dodávka“) jsou dálniční kupony v listinné nebo elektronické formě; jejich druh a místo uplatnění jsou specifikovány ve Smlouvě uzavřené mezi Dodavatelem a Objednatelem, příp. v objednávce Objednatele potvrzené Dodavatelem

2.3.

Dodavatel se zavazuje při Dodávce využívat všech dostupných znalostí k tomu, aby Dodávka splnila sjednanou funkci v plném rozsahu.

2.4.

Dodavatel Objednávky může pověřit dodáním jinou osobu, jestliže ze Smlouvy nevyplývá něco jiného.

2.5.

Dodavatel se zavazuje provést Dodávku na své nebezpečí v době sjednané ve Smlouvě, jinak v době přiměřené s přihlédnutím k povaze objednávky. Objednatel se zavazuje dohodnutým způsobem spolupůsobit, Dodávku v souladu se Smlouvou převzít a zaplatit za něj sjednanou cenu.

2.6.

Dodavatel neodpovídá za škody vzniklé z chybně sdělených údajů popř. z jiných Objednatelem nesdělených údajů, které jsou pro řádnou realizaci Dodávky nezbytné.

2.7.

Je-li Dodávka připravována na základě listinných podkladů poskytnutých Objednatelem, nenese Dodavatel odpovědnost za případnou odchylku Objednávky na základě takto poskytnutých podkladů od skutečných potřeb Objednatele.

2.8.

Dodavatel je vzhledem ke své odborné způsobilosti povinen upozornit Objednatele na nevhodné a neúplné informace týkající se předmětu Objednávky poskytnuté Objednatelem, jestliže mohl Dodavatel tuto nevhodnost zjistit při vynaložení odborné péče, a to ve lhůtě bez zbytečného odkladu od uzavření Smlouvy.

2.9.

Objednatel sjednává Dodávku pro vlastní potřebu. Pokud chce Objednatel z jakéhokoliv důvodu převést nabyté vlastnické právo k Dodávce nebo její části na jinou právnickou nebo fyzickou osobu, může tak učinit pouze za podmínky, že dodrží stanovenou kupní cenu, která odpovídá jednotkové ceně uvedené ve faktuře Dodávky.

3. Cena a platební podmínky

3.1.

Cena Dodávky vychází z platného ceníku. Pro dálniční kupony platné pro území ČR je cena kuponů stanovena státem. Pro zahraniční dálniční kupony je cena stanovena přepočtem do Kč v souladu s platným interním devizovým kurzem odpovídající měny.

3.2.

Dodavatel poskytne Objednateli provizi dle platného přehledu provizních sazeb.

3.3.

Dodavatel má právo požadovat po Objednateli složení zálohy.

3.4.

Záloha je splatná v ústně nebo písemně dohodnutém termínu na účet Dodavatele. V případě nedodržení sjednaných platebních podmínek si Dodavatel vyhrazuje právo nepředání, případně odebrání části Dodávky v rozsahu neuhrazené platby.

3.5.

Splatnost konečné faktury vystavené za realizovanou Dodávku je 7 dnů ode dne jejího vystavení, nesjednají-li si strany jinak.

3.6.

Úhrady za provedené plnění včetně zálohových plateb provede objednatel bezhotovostně na účet Dodavatele nebo v hotovosti. V případě bezhotovostního způsobu úhrady ceny Dodávky je úhrada považována za provedenou připsáním příslušné částky na bankovní účet Dodavatele.

3.7.

V případě změny sazby DPH má Dodavatel právo změnit celkovou cenu v souladu s provedenou úpravou.

4. Předání Dodávky

4.1.

Dodavatel je povinen předat Objednateli Dodávku v rozsahu a kvalitě dohodnuté ve Smlouvě, a to v místě nebo způsobem dohodnutém Smlouvou, jinak v sídle Objednatele, to však pouze v případě, že Objednatelnemá vůči Dodavateli žádné neuhrazené závazky po splatnosti, a to i z jiných smluvních vztahů.

4.2.

Objednatel se zavazuje umožnit Dodavateli řádné splnění závazku dle Smlouvy, resp. osobně popř. prostřednictvím zmocněné osoby převzít Dodávku, a to po předchozí výzvě Dodavatele uskutečněné nejméně 24 hodin předem.

4.3.

Dodávka se předává na základě oběma smluvními stranami potvrzeného předávacího protokolu popř. s fakturou vystavenou jako podklad pro zaplacení ceny Dodávky. Plnění předává Dodavatel nebo jím pověřená osoba, popřípadě je zaslána poštou. Plnění přebírá objednatel nebo jím určená oprávněná osoba. Pokud Objednatel nepřevezme Objednávku osobně a neurčí oprávněnou osobu, považuje se za oprávněnou osoba, přítomná na sjednaném místě předání. Veškeré případně zjištěné nedostatky a připomínky obou smluvních stran musí být uvedeny na potvrzované listině spolu se způsobem a termínem jejich odstranění. Dodávka se považuje za předanou potvrzením převzetí Objednatelem. Stejně tak se Dodávka považuje za předanou v případě, pokud Objednatel Dodávku odmítá převzít z důvodu nepodstatných vad. Za nepodstatné vady jsou pro účely Smlouvy a těchto OP považovány takové vady, které nemají vliv na řádné využití Dodávky.

5. Přechod nebezpečí škody na předmětu Dodávky a vlastnického práva k věci

5.1.

Nebezpečí škody na Dodávce přechází na Objednatele v době, kdy převezme Dodávku od Dodavatele, nebo jestliže tak neučiní včas, v době, kdy mu Dodavatel umožní s Objednávkou nakládat a Objednatelporuší smlouvu tím, že Dodávku nepřevezme.

6. Záruční lhůta, reklamace, nároky z vad

6.1.

Není-li sjednáno jinak, musí být vady Dodávky reklamovány bez zbytečného odkladu po jejich zjištění a v případě úplného uhrazení ceny Objednávky Objednatelem. Reklamace dálničních kuponů platných pro území ČR může být Objednatelem uplatňovaná podle předchozí věty jen v souladu s Metodickým pokynem Státního fondu dopravní infrastruktury, zveřejněného na webových stránkách SFDI.

6.2.

Záruka se nevztahuje na případy následného poškození předmětu Dodávky způsobeného neodborně provedenou instalací Objednatelem či třetí osobou, na případy vzniklé zasláním chybných údajů Objednatelem a na případy způsobené neodvratitelnými událostmi (vyšší mocí).

7. Sankce

7.1.

V případě, že Dodavatel nepředá Dodávku Objednateli ve smluveném termínu, má Objednatel právo odmítnout Dodávku a požadovat po Dodavateli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z hodnoty nerealizované Objednávky za každý i započatý den prodlení. Dodavatel není povinen smluvní pokutu zaplatit, pokud nezrealizování Objednávky ve smluvené době nezavinil.

7.2.

V případě prodlení Objednatele s úhradou Dodavatelem vystavovaných faktur je Objednatel povinen uhradit Dodavateli smluvní pokutu ve výši 0,1 % z dlužné částky za každý i započatý den prodlení.

8. Odstoupení od smlouvy

8.1.

Objednatel je oprávněn odstoupit od Smlouvy či její části v případě podstatného porušení povinnosti Dodavatele vyplývající ze Smlouvy. Za podstatné porušení povinnosti Dodavatele se považuje zejména jeho prodlení s předáním Dodávky o více než 3 pracovní dny po sjednaném termínu, aniž by tato skutečnost nastala v důsledku prodlení Objednatele či vyšší moci, a Dodavatel nedodá Objednateli plnění ani v přiměřené lhůtě k tomu mu poskytnuté Objednatelem.

8.2.

Dodavatel je oprávněn odstoupit od smlouvy v následujících případech:

Objednatel je v prodlení s úhradou svých závazků vůči Dodavateli,

– je zahájeno insolvenční řízení vůči Objednateli,

– je zahájeno exekuční řízení vůči Objednateli,

Objednatel je v prodlení s převzetím plnění od Dodavatele po dobu delší než 15 dnů.

8.3.

Odstoupení od Smlouvy musí být provedeno písemně. Odstoupení od Smlouvy se nedotýká povinnosti Objednatele nahradit Dodavateli vzniklou škodu i smluvní pokutu dle čl. 7. OP.

8.4.

Po ukončení smlouvy jsou smluvní strany povinny provést vypořádání svých závazků ve lhůtě 30 dnů od odstoupení od smlouvy.

9. Vyšší moc

9.1.

Je-li prodlení s plněním Dodavatele či Objednatele způsobeno vlivy vylučujícími odpovědnost (např. dílčí nebo celkový kolaps elektronické komunikační sítě, dále přírodní kalamitou jakou jsou záplavy, požáry, zemětřesení, sesuvy půdy apod., popřípadě politickou událostí jako je stávka, převrat, teroristický útok, válka apod.), a je-li toto prodlení zcela způsobeno vlivy vylučujícími odpovědnost (dále jen Vyšší moc), není strana, která smlouvu pro Vyšší moc porušila po dobu trvání Vyšší moci v prodlení s plněním svého závazku.

9.2.

V případě zásahu Vyšší moci je strana, která se z tohoto důvodu ocitne v prodlení, povinna informovat druhou stranu o existenci zásahu Vyšší moci, a to bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 3 dnů od okamžiku, kdy se o existenci tohoto zásahu dozví. Nesplní-li tuto povinnost, pohlíží se na ni, jako by nebyla zásahem Vyšší moci stižena.

9.3.

Bude-li existence zásahu Vyšší moci oznámena způsobem dle předcházejícího odstavce, prodlužuje se postižené straně lhůta pro plnění o dobu, po kterou trval zásah Vyšší moci.

9.4.

Nepomine-li zásah Vyšší moc po dobu delší než 30 dnů, může kterákoli ze stran bez sankcí od smlouvy odstoupit.

10. Ostatní ujednání

10.1.

V zájmu zlepšení kvality služeb poskytovaných společností MTX spol. s r.o., v návaznosti na vývoj právního

prostředí a s ohledem na obchodní politiku společnosti MTX spol. s r.o., je společnost MTX spol. s r.o.oprávněna provést změny nebo úpravy těchto OP. Společnost MTX spol. s r.o. na tuto změnu upozorní smluvní partnery v rámci webové prezentace www.mtx.cz vždy v časovém předstihu. Společnost MTX spol. s r.o. je povinna vždy na webové adrese www.mtx.cz oznámit datum nabytí účinnosti změněných nebo upravených OP. Pokud smluvní partner nejpozději do 10 dnů přede dnem účinnosti změny nebo úpravy OP písemně nesdělí společnosti MTX spol. s r.o., svůj nesouhlas se zněním změněných nebo upravených OP, považuje se taková změna za druhou smluvní stranou odsouhlasenou a je vůči druhé smluvní straně účinná dnem účinnosti změny OP.

10.2.

V případě, že kterékoli ustanovení těchto OP nebo kterékoli ustanovení Smluv, jejichž součástí tyto OP jsou, bude shledáno neplatným nebo nevymahatelným, neovlivní to platnost nebo vymahatelnost zbývajících ustanovení OP ve Smlouvách, jejichž součástí tyto OP jsou.

10.3.

Není-li v konkrétní Smlouvě stanoveno jinak, považuje se v případě nedoručení písemnosti či odmítnutí přijetí písemnosti písemnost za doručenou 3. dnem od odeslání, a to při doručování prostřednictvím držitele poštovní licence, kurýra i osobně. Při doručování elektronickou poštou se písemnost považuje za doručenou jejím odesláním na e-mailovou adresu. Písemnosti se zasílají na adresy uvedené v konkrétních smlouvách, případně na jiné adresy sdělené druhé smluvní straně.

10.4.

Strany se dle z. č. 216/1994 Sb. dohodly, že veškeré jejich spory vzniklé ze smluv, které se řídí těmito OP, či jsou v souvislosti s nimi budou rozhodovány v rozhodčím řízení („RŘ“) s konečnou platností u Rozhodčího soudu při HK ČR a AK ČR podle jejího Řádu a Pravidel rozhodcem Mgr. Milanem Polákem, zapsaným v seznamu rozhodců Rozhodčího soudu při HK ČR a AK ČR. Pokud stranami dohodnutý rozhodce rozhodovat odmítne nebo nebude schopen rozhodovat, bude rozhodovat jediný rozhodce jmenovaný předsedou Rozhodčího soudu při HK ČR a AK ČR.

10.5.

Tyto OP nabývají platnosti a účinnosti dnem 7.3.2016